Konkurs za dodelu jednokratnih stipendija za školovanje u inostranstvu

KONKURS
ZA DODELU JEDNOKRATNIH STIPENDIJA
ZA ŠKOLOVANJE U INOSTRANSTVU

U saradnji sa Fondacijom za kulturna i edukativna davanja Torino (Italija), Udruženje TELOK – Ogranak BEOGRAD raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima koji žele i ostvaruju uslove za studiranje u inostranstvu.

Jednokratno se stipendira se pet odobranih studenata koji će svoje školovanje (minimalno godinu dana) započeti u inostranstvu. Ukupan fond stipendije je 11.500.000 (jedanaestmilionapetstotinahiljadadinara). Fond će biti raspoređen prema klauzuli troškovnika visokoškolske ustanove koju student treba da pohađa i sredstva će biti uplaćena na račun te visokoškolske ustanove. (Na kraju dokumenta se nalaze često postavljena pitanja koje preporučujemo da pogledate)!

Član 2.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti umetničkih visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (u daljem tekstu: student), koji ispunjavaju uslove navedene u nastavku:

1. Studenti umetničkih visokoškolskih ustanova (studenti: muzičkih, likovnih ili dramskih akademija/fakulteta)
2. Da studiraju na teret budžeta Republike Srbije
3. Da tokom dosadašnjih studija imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00
4. Da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu
5. Da su položili sve ispite iz prethodnih godina
6. Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije
7. Da nije angažovan kao asistent/saradnik u nastavi/stručni saradnik/umetnički saradnik/saradnik/student demonstrator na visokoškolskoj ustanovi koju pohađa.

Član 3.

Student uz prijavu mora dostaviti sledeća dokumenta:

1. Uverenje o visini prosečne ocene tokom studija i da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina sa brojem ESP bodova (original ili overena kopija)
2. Uverenje da tokom studija nije obnavljao godinu (original ili overena kopija)
3. Fotokopiju prve strane indeksa
4. Dokaz o prebivalištu (izvod iz matične knjige rođenih ili očitana lična karta)
5. CV u EuroPass formatu u 3 primerka
6. Dodatnu dokumentaciju u vidu diploma, zahvalnica, pohvala, preporuka, programa koncerata/izložbi
7. Propratno pismo u slobodnoj formi
8. Specifikacija troškova, overena od strane visokoškolske ustanove koju student treba da pohađa u inostranstvu
9. Dokaz o prijemu na akademiju u inostranstvu (pozivno psimo ili srodan dokument)
10. Biografija

Obrazac prijave preuzeti OVDE

Član 4.

Glavno merilo odabira stipendista pored proseka na fakultetu su njihove vannastavne aktivnosti (takmičenja, koncerti, izložbe, snimanja). Pored toga sva dodatna dokumentacija u vidu pohvala, zahvalnica, preporuka i sl. poboljšava rangiranje kandidata na konkursu. Preporučuje se da svaka stavka koja je navedena u CVu i biografiji bude propraćena relevantnim dokazom (programom koncerta, programom izložbe, fotokopijom diplome/zahvalnice i sl.)

Odluku o dodeli stipendija doneće komisija u sastavu: Stefan Milivojević (Srbija, Udruženje TELOK), prof. Evgenija Jeremić Pokrajac, prof. mr Mirko Krstić (Hrvatska), prof. dr um. Maria Claudia Farina (Italija)

Član 5.

Dokumentaciju dostaviti na adresu ogranka kao preporučeno pismo zaključno sa 21. aprilom 2023. godine

Udruženje TELOK – Ogranak BEOGRAD
Pregrevica 13/2/S5, 11080 Opština Zemun, Grad Beograd

Član 6.

Odluka o dodeli stipendija biće objavljena na sajtu Udruženja TELOK. Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na imejl adrese: stefan.milivojevic@telok.org i evgenija.jeremic@telok.org

Stefan Milivojević,
predsednik Udruženja TELOK
03. april 2023. godine godine u Kragujevcu
Evgenija Jeremić,
predsednik Udruženja TELOK – Ogranak BEOGRAD
03. april 2023. godine u Kragujevcu

Kalendar aktivnosti:

Prijave kandidataod 03. aprila 2023. do 21. aprila 2023. godine
Lista prijavljenih kandidata (šifrovano)24. april 2023. godine zbog velikog broja prijava
ovaj datum se pomera i to na 27. april 2023. godine
Rezultati28. april 2023. godine
Potpisivanje ugovora05. maj 2023. godine
Uplata školarineprema pravilniku visokoškolske ustanove
*Šifrovano – Svaki kandidat dobija svoj broj prema principu SFSA(brojprijave)/2023 (primer: SFSA001/2023)

Često postavljena pitanja:

  1. Da li se finansira celo školovanje ili samo godinu dana?
    Stipendija pokriva celokupne troškove školarine za jednu akademsku godinu (akademsku 2023/2024 godinu)
  2. Koje troškove pokriva stipendija?
    Stipendija isključivo pokriva troškove školarine, a ne i ostale troškove boravka u inostranstvu
  3. Kada se isplaćuje stipendija?
    Stipendija se isplaćuje prema upućenom zahtevu visokoškolske ustanove i roku koji je naznačen. Novac se može isplatiti od 05. maja do 31. decembra 2023. godine.