KONKURS za dodelu stipendija studentima za period od maja 2023. godine do maja 2024. godine

KONKURS
za dodelu stipendija studentima
sa teritorije Republike Srbije

Član 1.

U saradnji sa Fondacijom za kulturna i edukativna davanja Torino (Italija), Udruženje TELOK raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima iz umetničkih oblasti sa teritorije Republike Srbije.

Stipendija se dodeljuje za deset studenata koji će stipendiju primati od maja 2023. godine do maja 2024. godine u jednakom mesečnom iznosu od 48.500 dinara (četrdesetosamhiljadaipetstotinadinara) svakog petog u mesecu počevši od 05. maja 2023. godine.

Član 2.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti umetničkih visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (u daljem tekstu: student), koji su prvi put upisani u tekućoj školskoj godini na studije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, pod sledećim uslovima:

1. Studenti umetničkih visokoškolskih ustanova (studenti: muzičkih, likovnih ili dramskih akademija/fakulteta)
2. Da studiraju na teret budžeta Republike Srbije
3. Da tokom dosadašnjih studija imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00
4. Da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu
5. Da su položili sve ispite iz prethodnih godina
6. Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije
7. Da nije angažovan kao asistent/saradnik u nastavi/stručni saradnik/umetnički saradnik/saradnik/student demonstrator na visokoškolskoj ustanovi koju pohađa.

Član 3.

Student uz prijavu mora dostaviti sledeća dokumenta:

1. Uverenje u upisani letnji semestar (original ili overena kopija)
2. Uverenje o visini prosečne ocene tokom studija i da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina sa brojem ESP bodova (original ili overena kopija)
3. Uverenje da tokom studija nije obnavljao godinu (original ili overena kopija)
4. Fotokopiju prve strane indeksa
5. Dokaz o prebivalištu (izvod iz matične knjige rođenih ili očitana lična karta)
6. CV u EuroPass formatu u 3 primerka
7. Dodatnu dokumentaciju u vidu diploma, zahvalnica, pohvala, preporuka, programa koncerata/izložbi
8. Propratno pismo u slobodnoj formi
9. Biografija

Obrazac prijave preuzeti OVDE

Član 4.

Glavno merilo odabira stipendista pored proseka na fakultetu su njihove vannastavne aktivnosti (takmičenja, koncerti, izložbe, snimanja). Pored toga sva dodatna dokumentacija u vidu pohvala, zahvalnica, preporuka i sl. poboljšava rangiranje kandidata na konkursu. Preporučuje se da svaka stavka koja je navedena u CVu i biografiji bude propraćena repevantnim dokazom (programom koncerta, programom izložbe, fotokopijom diplome/zahvalnice i sl.)

Odluku o dodeli stipendija doneće komisija u sastavu: Stefan Milivojević (Srbija, Udruženje TELOK), prof. mr Mirko Krstić (Hrvatska), prof. dr um. Maria Claudia Farina (Italija)

Član 5.

Dokumentaciju dostaviti na adresu kao preporučeno pismo zaključno sa 14. aprilom 2023. godine sa naznakom PRIJAVA ZA STUDETNSKU STIPENDIJU

Udruženje TELOK
Poštanski fah (pregradak) br. 66
34000 Kragujevac

Član 6.

Odluka o dodeli stipendija biće objavljena na sajtu Udruženja TELOK. Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na imejl adresu stefan.milivojevic@telok.org

Stefan Milivojević,
predsednik Udruženja TELOK
31. mart 2023. godine u Kragujevcu

Kalendar aktivnosti:

Prijave kandidataod 31. marta 2023. do 14. aprila 2023. godine
Lista prijavljenih kandidata (šifrovano)15. april 2023. godine, zbog skraćenog radnog vremena pošte
ovaj datum se pomera i to na 20. april 2023. godine
Rezultati24. april 2023. godine
Potpisivanje ugovora05. maj 2023. godine
Dodela prve rate stipendije05. maj 2023. godine
*Šifrovano – Svaki kandidat dobija svoj broj prema principu S(brojprijave)/2023 (primer: S001/2023)