KONKURS za dodelu stipendija učenicima za period od maja 2023. godine do maja 2024. godine

KONKURS
za dodelu stipendija učenicima srednjih muzičkih škola
sa teritorije Republike Srbije

Član 1.

U saradnji sa Fondacijom za kulturna i edukativna davanja Torino (Italija), Udruženje TELOK raspisuje konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih muzičkih škola sa teritorije Republike Srbije.

Stipendira se 12 učenika koji će stipendiju primati od maja 2023. godine do maja 2024. godine u jednakom mesečnom iznosu od 42.500 dinara (četrdesetdvehiljadeipetstotinadinara) svakog petog u mesecu počevši od 05. maja 2023. godine.

Član 2.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni učenici srenjih muzičkih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, (u daljem tekstu: učenik), koji imaju državljanstvo Republike Srbije, pod sledećim uslovima:

1. Da je učenik srednje muzičke škole
2. Da mu je prosek u toku dosadašnjeg školovanja minimalno 4.50
3. Da nisu obnavljani ili ponavljali godinu
4. Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije

Član 3.

Učenik uz prijavu mora dostaviti sledeća dokumenta:

1. Uverenje da je učenik škole (original ili overena kopija)
2. Uverenje o visini prosečne ocene (original ili overena kopija)
3. Uverenje da učenik nije obnavljao ili ponavljao godinu (original ili overena kopija)
4. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
5. CV u EuroPass formatu u 3 primerka
6. Dodatnu dokumentaciju u vidu diploma, zahvalnica, pohvala, preporuka, programa koncerata/izložbi
7. Propratno pismo u slobodnoj formi
8. Biografija

Obrazac prijave preuzeti OVDE (prijavu popunjava učenik sa roditeljem ili starateljem).

Član 4.

Glavno merilo odabira stipendista pored proseka u školi su njihove vannastavne aktivnosti (takmičenja i koncerti). Pored toga sva dodatna dokumentacija u vidu pohvala, zahvalnica, preporuka i sl. poboljšava rangiranje kandidata na konkursu. Preporučuje se da svaka stavka koja je navedena u CVu i biografiji bude propraćena repevantnim dokazom (programom koncerta, fotokopijom diplome/zahvalnice i sl.)

Odluku o dodeli stipendija doneće komisija u sastavu: Stefan Milivojević (Srbija, Udruženje TELOK), prof. mr Mirko Krstić (Hrvatska), prof. dr um. Maria Claudia Farina (Italija)

Član 5.

Dokumentaciju dostaviti na adresu kao preporučeno pismo zaključno sa 21. aprilom 2023. godine sa naznakom PRIJAVA ZA UČENIČKU STIPENDIJU

Udruženje TELOK
Poštanski fah (pregradak) br. 66
34000 Kragujevac

Član 6.

Odluka o dodeli stipendija biće objavljena na sajtu Udruženja TELOK. Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na imejl adresu stefan.milivojevic@telok.org

Stefan Milivojević,
predsednik Udruženja TELOK
05. april 2023. godine u Kragujevcu

Kalendar aktivnosti:

Prijave kandidataod 05. aprila 2023. do 21. aprila 2023. godine
Lista prijavljenih kandidata (šifrovano)24. april 2023. godine zbog velikog broja prijava
ovaj datum se pomera i to na 27. april 2023. godine
Rezultati28. april 2023. godine
Potpisivanje ugovora05. maj 2023. godine
Dodela prve rate stipendije05. maj 2023. godine
*Šifrovano – Svaki kandidat dobija svoj broj prema principu SU(brojprijave)/2023 (primer: SU001/2023)